Bezpečnost práce při režimu home office

Nikol Pačková -

Pro zaměstnance, kteří pracují z domova, platí stejná pravidla bezpečnosti práce, jako by byli v kanceláři. Jenže jak se s tím vypořádat v praxi, aby případná kontrola byla v pořádku?


Bezpečnost práce při režimu home office


Jak pohlíží zákoník práce na home office

S režimem práce z domova, který je dnes vnímán jako jeden z nejžádanějších firemních benefitů, souvisí i bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP).

Na zaměstnance, kteří pracují část pracovní doby v režimu home office, platí z hlediska BOZP stejná pravidla jako pro zaměstnance na provozovně, jelikož režim home office nijak nezbavuje zaměstnavatele povinností dle zákoníku práce — tedy zajistit zaměstnancům bezpečné pracovní prostředí a povinnosti v souvislosti s případnými pracovními úrazy.

Dle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen:

 • zajistit BOZP zaměstnanců s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce,
 • vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • soustavně vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje.

Výše uvedené lze však těžko splnit, aniž zaměstnavatel vkročí do bytu zaměstnance, což je komplikované a striktním dodržováním těchto povinností by se nadměrně zasahovalo do soukromí zaměstnance.

Nehledě na to, že by takto důsledné plnění povinností obnášelo vysoké finanční náklady.

Přesto je vhodné udělat pro prevenci maximum. Návodem mohou být níže uvedená doporučení.

Doporučení zaměstnavatelům

 • Stanovte zaměstnanci jasně a konkrétně pracovní místo. Může to být například konkrétní pokoj nebo jeho část. Do jisté míry tak můžete předejít situacím, kdy zaměstnanec třeba upadne na schodišti a bude žádat odškodnění pracovního úrazu.
 • Stanovte zaměstnanci způsob a podmínky evidence začátku a konce směny a poučte zaměstnance o důležitosti rozvržení pracovní doby a přestávek na jídlo a oddech.
 • Jasně vymezte, co je pracovní náplní a ideálně i zmiňte, co za pracovní činnost nepovažujete.
 • Poskytněte zaměstnanci na pracoviště home office lékárničku první pomoci, přenosný hasicí přístroj, hlásič požáru.
 • Dohodněte se se zaměstnancem, že pro zařízení, která k práci využívá, budete zajišťovat provádění revizí. Tato zařízení může zaměstanec v konkrétní den a čas dopravit „na firmu“, nebo můžete vyslat revizního technika přímo k zaměstnanci.
 • Poučte zaměstnance o tom, jak by domácí pracoviště mělo vypadat a zmiňte se o minimálních požadavcích na ergonomii práce, zejména v případě kancelářské práce a práce u počítače.

Domácí pracoviště

Podle metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR by domácí pracoviště mělo být:

 1. umístěno tak, aby bylo možné vykonávat práci nerušeně,
 2. klidné a s hlukem nepřekračujícím 65 dB,
 3. teplota by se měla pohybovat v rozmezí 18-27 °C, což je stav k 31. října 2022 na základě Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a hodnoty se mohou měnit v závislosti na energetické situaci,
 4. vybaveno lékárničkou,
 5. vybaveno vhodným pracovním sedadlem minimálně s nastavitelnou výškou sedadla, sklonem zádové opěrky a vybaveno vhodně nastavitelnými područkami,
 6. vybaveno ideálně pracovním stolem s polohovatelnou výškou pracovní desky pro možnost střídání práce vstoje a vsedě, minimálně však s výškou pracovní desky 72 cm,
 7. vybaveno takovou technikou, která umožní práci ve vhodné fyziologické poloze (například nastavitelný monitor, ergonomická klávesnice a myš, podložka pod myš, podložka pod nohy).

Pokud zaměstnavatel nezajistí výše uvedené sám, je vhodné plnění uvedeného doložit například čestným prohlášením zaměstnance v dohodě o výkonu práce na home office.

Tím zaměstnavatel v případě kontroly jednoznačně prokáže, že byl zaměstnanec náležitě proškolen v oblasti BOZP a že jeho „domácí pracoviště“ splňuje všechny předpoklady k zajištění BOZP.

Vzor dohody a několik praktických poznámek najdete tady:

Vzor dohody při práci z domova

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *