BOZP aneb jak nemít oprátku na krku, aniž byste o tom věděli

Nastejnelodi.cz s.r.o. -

Vše, co potřebujete vědět a splňovat v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany – jednoduše a přehledně. Pro majitele firem i živnostníky.Bezpečnost práce lze rozčlenit do 15 oblastí, požární ochranu poté do 6 oblastí. Základní povinnosti, které uvádíme, se vztahují nejen na majitele firem se zaměstnanci, ale také na živnostníky (OSVČ). V případě, že má tuto povinnost také živnostník, je daná kategorie označena červeně.

Povinnosti zaměstnavatelů a OSVČ – BOZP

1. Stanovit velikost organizace

Do 25 zaměstnanců může zaměstnavatel úkony v oblasti prevence rizik provádět sám, musí mít však potřebné znalosti. Pokud zaměstnáváte více než 25 zaměstnanců, tyto úkony musí provádět odborně způsobilá osoba. Může se jednat o zaměstnance nebo o externího pracovníka.

2. Zpracovat a aktualizovat BOZP dokumentaci

Každá právnická i fyzická osoba musí mít zpracovanou BOZP dokumentaci. Pokuta právnické osobě, která ji nevede, sahá až do výše 1 000 000 Kč.

3. Zajistit pravidelné prověrky BOZP

Jednou za rok je třeba organizovat prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví, tzv. audity či kontroly BOZP. Zjištěné nedostatky je samozřejmě třeba odstraňovat.

4. Provést kategorizaci prací

Pracovní kategorie by měla hodnotit vliv práce na zdraví zaměstnanců. Tuto povinnost má i ten, kdo provádí práci sám (jako OSVČ) nebo s rodinnými příslušníky.

5. Vypracovat registr rizik

Registr rizik má identifikovat, předvídat a odhadovat pravděpodobnost výskytu rizika ohrožení zdraví při různých pracovních událostech.

6. Zajistit pracovně lékařské prohlídky

Zaměstnavatel musí zajistit smluvního lékaře, který bude pečovat o zaměstnance a poskytovat jim vstupní a periodické zdravotní prohlídky.

7. Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro každého zaměstnance

Je třeba zajistit bezpečnost a ochranu zdraví každému zaměstnanci, a to bez rozdílu pracovní funkce – tedy i vedoucím pracovníkům.

8. Pravidelně školit své zaměstnance na BOZP

Školení se provádí u každého nového zaměstnance a následně se opakuje dle uvážení zaměstnavatele. Nejčastěji se opakuje po dvou letech, avšak zákon přesnou periodicitu nestanovuje.

9. Seznamovat nové zaměstnance s právními předpisy

Při vstupu nového zaměstnance je třeba jej seznámit s pracovně právními předpisy, pracovní smlouvou, řádem a předpisy týkající se BOZP včetně vstupního školení.

10. Evidovat a hlásit pracovní úrazy

Pokud máte zaměstnance, je nutné vést knihu úrazů.

11. Nutnost neustále vyhledávat nebezpečné faktory

Je třeba vyhledávat a identifikovat nebezpečné faktory a pracovní procesy, které mohou vést k poškození zdraví zaměstnance.

12.  Zajistit, aby zaměstnanec nevykonával zakázané práce

Žádný zaměstnanec, který není ze zdravotních důvodů schopen danou práci vykonávat, ji opravdu vykonávat nesmí. Náročné práce mohou vykonávat pouze lidé se zdravotním průkazem, očkováním či odolností např. proti nákaze.

13. Mít doklady o dodržování technických a bezpečnostních podmínek

Ke každému stroji, spotřebiči nebo zařízení je třeba vlastnit provozní dokumentaci, návod k použití, případně interní provozní předpis, se kterým musí být seznámena obsluhující osoba.

14. Zajistit osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

Ty vždy zajišťuje a hradí zaměstnavatel a nemá právo je nahrazovat finančním plněním. Živostnost a interval přidělených OOPP stanovuje Zákoník práce.

15. Mít seznam zakázaných prací pro ženy a mladistvé

Pokud zaměstnáváte ženy nebo mladistvé, jste povinni udržovat seznam pro ně zakázaných prací.

Povinnosti zaměstnavatelů a OSVČ – požární ochrana

1. Zařadit činnosti do požárního nebezpečí

Pracoviště lze rozčlenit do třech kategorií:

  • Pracoviště bez zvýšeného požárního nebezpečí
  • Pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečí
  • Pracoviště s vysokým požárním nebezpečí
2. Vést a pravidelně aktualizovat dokumentaci požární ochrany

Pokud spadáte do druhé nebo třetí kategorie, jste povinni zpracovat předepsanou dokumentaci požární ochrany, která se musí udržovat aktuální a být v souladu se skutečným stavem.

3. Vést požární knihy

Požární kniha obsahuje informace týkající se preventivních požárních prohlídek, školení zaměstnanců, vzniklých požárů apod.

4. Vypracovat poplachové směrnice

Tyto směrnice stanovují činnosti zaměstnanců nebo dalších osob v případě vzniku požáru.

5. Provádět preventivní požární prohlídky

Každý podnikatel by měl prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany provádět pravidelné preventivní kontroly dodržování předpisů požární ochrany. Tyto kontroly se dělají po třech, šesti nebo dvanácti měsících dle začlenění.

6. Mít přehled a revize u prostředků požární ochrany

Například u hasicího přístroje je podnikatel povinen provádět revizi nejméně jednou ročně.

Na koho se obrátit a kolik to bude stát?

Vesměs existují dvě možnosti: Buď mít zaměstnance, který se o BOZP bude starat, nebo tuto činnost outsourcovat. V případě, že jste menší firma, vyplatí se vám spíše outsourcing (jeho výhody např. zde).

Pokud nevíte, na koho konkrétně se obrátit, máme pro vás tip na v Moravskoslezském kraji dobře známou a obecně doporučovanou společnost TRAIVA, s.r.o.

Cena se liší jak na základě dodavatele služeb, tak dle velikosti vaší společnosti. Roční paušální částka za pronajmutí BOZP dokumentů se však nejčastěji pohybuje od 5 500 Kč do 10 000 Kč.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *