Co vše lze dát do nákladů? Aneb náklady na reprezentaci.

Tomáš Buchwaldek -

V tomto příspěvku bychom si řekli něco o nákladech na reprezentaci a o podmínkách, kdy jsou tyto náklady daňově uznatelnými či nikoli.Reprezentace

Reprezentace je daňově neuznatelným nákladem a lze zde zařadit:

  • pohoštění,
  • občerstvení,
  • dary.

Pojem daňově neuznatelný náklad lze chápat jako náklad, který nesnižuje základ daně z příjmů a také si nelze uplatnit z těchto účtenek uvedenou výši DPH.

Oproti tomu reklama je daňově uznatelným nákladem, jelikož se na ni nahlíží jako na prostředek k dosažení, zajištění a udržení příjmů, např. upoutávka v TV, rádiu, novinách, na internetu, dále jsou jimi letáky, katalogy, atd.

Dar x Sponzoring x Reklamní nebo propagační předmět

Dar je daňově neuznatelným nákladem, jelikož se nepředpokládá protiplnění od obdarovaného. Existují podmínky, za kterých se určitá darovaná částka stává daňově uznatelným nákladem, ale o tom podrobněji u příštího videa ☺.

Sponzoring, na rozdíl od daru, je daňově uznatelným nákladem, jelikož se zde předpokládá poskytnutí určité protislužby ve formě propagace společnosti. Se sponzoringem se lze často setkat např. na sportovních utkání, kde jsou zveřejněna loga sponzorů.

Reklamní nebo propagační předmět se stává daňově uznatelným nákladem při splnění těchto podmínek:

  • Předmět je označen názvem firmy, či ochrannou známkou.
  • Hodnota tohoto předmětu nesmí přesáhnout 500 Kč bez DPH.
  • Nesmí být ani předmětem spotřební daně, např. tiché víno (řadíme zde klasická vína nešumivá).

Obchodní jednání

Některé náklady vznikající při obchodním jednání jsou daňově uznatelnými a jiné nikoli. Řekneme si blíže, které do jaké skupiny zařadíme.

Daňově uznatelnými náklady jsou:

  • pronájem salonku,
  • cestovní náklady spojené s dopravou na ono obchodní jednání,
  • reklamní předměty jako jsou např. katalogy, ceníky, atd.

Naopak mezi daňově neuznatelné náklady patří náklady na pohoštění a občerstvení při tomto obchodním jednání.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *