Daně v evoluci růstu firmy

Nastejnelodi.cz s.r.o. -

Víte, že čísla ako 326 000, 1 000 000, 25 alebo 10 000 000 jsou důležité pro Vás a Vaši rostoucí firmu? Naše Danka ano a následujícím videoblogu prozradí, co tyhle čísla znamenají.

1   Identifikovaná osoba

Identifikovanou osobou se za podmínek stanovených v zákoně o DPH (dle § 6g ZDPH) stává osoba povinná k dani (podnikatel), která není plátcem DPH, nebo právnická osoba nepovinná k dani (např. územní samosprávné celky, které uskutečňují pouze výkony veřejné správy), pokud v tuzemsku pořizují zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně, kromě zboží pořízeného prostřední osobou v rámci zjednodušeného postupu při dodání zboží uvnitř území EU formou třístranného obchodu, a to ode dne prvního pořízení tohoto zboží.

Osoba identifikovaná, na rozdíl od plátce DPH, uskutečňuje ostatní plnění v tuzemsku stále jako neplátce DPH. Identifikovaná osoba je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stala identifikovanou osobou. Podat přiznání k DPH musí identifikovaná osoba za každý měsíc, kdy jí vznikla tahle daňová povinnost, a to do 25. dne následujícího měsíce. Nemá však povinnost podávat kontrolní hlášení.

Povinná registrace identifikované osoby

Podnikatel, který není plátcem, nebo právnická osoba nepovinná k dani se stává osobou identifikovanou (dle § 6g ZDPH), pokud:

 • pořizuje zboží z jiného členského státu EU, které je předmětem daně (výjimku z tohoto pravidla tvoří třístranný obchod), identifikovanou osobou se stává ode dne prvního pořízení tohoto zboží.

V souladu s ustanovením § 2a odst. 2 ZDPH však předmětem daně není pořízení zboží z jiného členského státu, pokud:

 • celková hodnota pořízeného zboží bez daně nepřekročila v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce 326 000 Kč a

Do celkové hodnoty pořízeného zboží podle § 2a odst. 2 písm. a) ZDPH se nezahrnuje hodnota pořízeného:

 1. nového dopravního prostředku,
 2. zboží, které je předmětem spotřební daně,
 3. zboží, které by v tuzemsku bylo osvobozeno od daně podle § 68 odst. 1 až 10 ZDPH, nebo
 4. zboží, které je v členském státě zahájení odeslání nebo přepravy tohoto zboží předmětem daně s použitím:
 5. zvláštního režimu pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi,
 6. přechodného režimu pro použité dopravní prostředky, nebo
 7. zvláštního režimu pro prodej veřejnou dražbou.

Podnikatel se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, který není plátcem, se stává osobou identifikovanou (dle § 6h ZDPH) ode dne přijetí, pokud přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku, pokud se jedná o:

poskytnutí služby, dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi.

2   Povinná registrace plátce DPH

Plátcem DPH se povinně staneme, pokud náš obrat překročí za předchozích nejvýše 12 kalendářních měsíců 1 milion Kč. Obrat musíme tedy sledovat po ukončení každého měsíce za 12 měsíců zpětně.

Do obratu počítáme (§ 4a Zákona o DPH ) veškeré úplaty, které nám náleží za dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. Přitom rozhodující je den, kdy bylo plnění uskutečněné, a ne den, kdy jsme dostali nebo dostaneme peníze. Započítáme tedy i plnění, která jsme uskutečnili, ale odběratel nám je zaplatil později nebo nám je nezaplatil vůbec.

Do obratu za účelem povinné registrace k DPH nezahrnujeme zálohy. Do obratu se nezapočítá ani úplata z prodeje dlouhodobého majetku. Poskytujeme-li služby osobám plátcům DPH, kteří mají sídlo mimo ČR, třeba v EU, je místo plnění mimo tuzemsko a tato poskytnutá plnění se také nezahrnují do obratu (Google AdSense).

Plátcem DPH se automaticky stáváme od začátku druhého měsíce po měsíci, ve kterém jsme obrat překročili.  Když například prodejem zboží či služeb v červnu překročíme obrat 1 milion Kč za 12 měsíců, budeme ještě v červenci prodávat bez DPH. Za zdanitelná plnění v srpnu už ale požadujeme na zákazníkovi i DPH. První daňové přiznání k DPH podáme za srpen, to znamená do 25. září.

3   Intrastat

Intrastat je systém sběru a zpracování dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy, zahrnující i sběr údajů o pohybu zboží, které není přímo předmětem obchodu mezi obchodními partnery z různých členských států. Do Intrastatu se vykazují údaje o pohybu zboží mezi ČR a ostatními členskými státy. Jde o zboží, které skutečně přestupuje státní hranici ČR, s výjimkou případů, kdy se zboží zdržuje na území ČR jen dočasně z dopravních důvodů.

Povinnost vykazovat data pro Intrastat v vzniká osobám (právnickým i fyzickým) registrovaným nebo identifikovaným v ČR k DPH, kterým finanční úřad přidělil DIČ (daňové identifikační číslo k dani z přidané hodnoty začínající písmeny „CZ“) a tyhle osoby odeslaly zboží do jiného členského státu anebo přijaly zboží z jiného členského státu, a to v hodnotě dosahující prahu pro vykazování údajů do Intrastatu.

Výše prahů je stanovena na 8 miliónů Kč pro odeslané a na 8 miliónů Kč pro přijaté zboží.

Prahy pro vykazování, zvlášť za odeslané a zvlášť za přijaté zboží, se tak určují na základě výsledků vlastního sledování zpravodajské jednotky (tudíž plátcem DPH). Je to celkový součet fakturované hodnoty, o kterém zpravodajská jednotka musí nebo by musela do Intrastatu vykazovat údaje v období od 1. ledna každého kalendářního roku anebo ode dne přidělení DIČ.

4   Povinnosti zaměstnavatelů

Zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru je podle § 81 odst. 1 zákona o zaměstnanosti uložena povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4% povinného podílu na celkovém počtu jejich zaměstnanců. U zaměstnavatelů, kteří jsou agenturou práce, se do celkového počtu zaměstnanců v pracovním poměru nezapočítají zaměstnanci, kteří jsou dočasně přidělení k výkonu práce k uživateli.

Při zjišťování počtu zaměstnanců zaměstnavatele je pro tyto účely rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců. Zaměstnavatelé zjišťují průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců podle § 15 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška).

Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců

Do počtu odpracovaných hodin se započítávají všechny skutečně odpracované hodiny (tzn. i hodiny odpracované přesčas) zaměstnanci v pracovním poměru, včetně zaměstnanců pracujících na místech obsazovaných volbou nebo jmenováním.

Do počtu odpracovaných hodin se nezapočítávají hodiny:

 1. odpracované zaměstnanci, na jejichž zaměstnávání se povinnost uvedená v § 81 zákona o zaměstnanosti nevztahuje (§ 147 zákona o zaměstnanosti – příslušníci a vojáci z povolání ve služebním poměru, zaměstnanci obce přiděleny do obecní policie, zaměstnanci ozbrojených sil České republiky, báňští inspektoři a členové výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby),
 2. odpracované na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením zaměstnavatelé mohou splnit těmito způsoby:

 1. zaměstnáváním v pracovním poměru,
 2. odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech (§ 75 ZoZ), kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou OSVČ a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo
 3. odvodem do státního rozpočtu, nebo
 4. vzájemnou kombinací výše uvedených způsobů.

Oznamovací povinnost

Zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru je uložena povinnost do 15. února písemně ohlásit místně příslušné krajské pobočce ÚP ČR plnění povinného podílu za uplynulý kalendářní rok a způsob jeho plnění (§ 83 zákona o zaměstnanosti).

U zaměstnavatelů, kteří jsou agenturou práce (právnické nebo fyzické osoby, pokud mají povolení k příslušné formě zprostředkování zaměstnání), se do celkového počtu zaměstnanců v pracovním poměru nezapočítají zaměstnanci, kteří jsou dočasně přiděleni k výkonu práce k uživateli.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *